Térkép
Főoldal
E-mail
Oldaltérkép
Hírek
Vissza

Pályázat

Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. december 31-ig 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális alapszolgáltatásokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása), valamit a család-és gyermekjóléti szolgálat ellátásokat nyújtó intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítását. Felelős a szociális szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó és más hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.mellékletében, vagy a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.mellékletében az intézményvezető részére előírt képesítés valamelyike,
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, nem áll - szociális és gyermekvédelmi tevékenység folytatását kizáró - foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Szociális szakvizsga vagy Szociális ágazati mester vezető képzésről szóló tanúsítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • Öt év szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata,
 • Szociális szakvizsga/szociális ágazati mester vezetőképzésről szóló tanúsítvány másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését
 • Az intézményvezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A § - ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rádiné dr. Tabi Anita jegyző nyújt, a 76/575-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6114 Bugac, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKH/IFT/15-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

 • Elektronikus úton Rádiné dr. Tabi Anita jegyző részére a jegyzo@bugac.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás, Szabó László Társulási Tanács Elnöke , Bács-Kiskun megye, 6114 Bugac, Béke utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető megbízásáról Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt, a pályázók személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bugac.hu - 2020. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugac.hu honlapon szerezhet.

2020-11-04
Az oldal fejlesztője: I-Design Studio, Szeged
Honlapkészítés | Arculattervezés | www.i-design.hu